Algemene voorwaarden

Wij hanteren onderstaande algemene voorwaarden.

Algemene bepalingen

Artikel 1: definities

In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan diezit b.v. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/ of het leveren van producten;
 2. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid diezit b.v.;
 3. Algemene voorwaarden: de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van diezit bv..

Artikel 2: toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, in de ruimste zin van het woord, die opdrachtnemer heeft aangeboden aan of heeft afgesloten met opdrachtgever.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
 4. Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat andere voorwaarden van toepassing zijn, gelden deze voorwaarden slechts voor de specifieke opdracht waarvoor zij zijn overeengekomen.
 5. Het mogelijk niet van toepassing of (ver)nietig(baar) zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 6. Indien opdrachtnemer niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat opdrachtnemer het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen in deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: offertes en aanbiedingen

 1. Alle (mondelinge of schriftelijke) offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij tevoren schriftelijk een termijn voor aanvaarding respectievelijk geldigheid is overeengekomen. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht om een offerte binnen vijf werkdagen nadat hij opdrachtgever heeft bereikt te herroepen. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reisen verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden vermeld.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: totstandkoming en duur overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
  1. opdrachtgever mondeling opdracht heeft gegeven en deze mondelinge opdracht mondeling danwel schriftelijk door opdrachtnemer is aanvaard;
  2. opdrachtgever schriftelijk opdracht heeft gegeven en de opdracht schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever is bevestigd en derhalve aanvaard;
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 4. Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is opdrachtnemer gerechtigd om alle in verband met die opdracht door haar gemaakte c.q. te maken kosten geheel bij opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal na betaling van de annuleringskosten door opdrachtgever hetgeen gedurende de periode voorafgaande aan de annulering in het kader van die opdracht is ontwikkeld overhandigen aan opdrachtgever, één en ander met inachtneming van het overige gestelde in deze voorwaarden.en/of de leveringstermijnen. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever opdrachtnemer eerst in gebreke te stellen. Aan opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden alsnog uitvoering te geven aan de werkzaamheden.

Artikel 5: prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van opdrachtnemer: - bij diensten gebaseerd op uurtarief, - bij goederen gebaseerd op levering vanaf bedrijf of magazijn, exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, - exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, - exclusief software en gebruik/aanschaf van audio en/of visueel materaal van derden; - exclusief voorrijkosten, installatie, implementatie- en instructiekosten - vermeld in Nederlandse valuta (euro); eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 2. Indien opdrachtgever een verzoek heeft tot wijziging van en/of aan vulling op de specificaties van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zal zij opdrachtnemer hiervan in kennis stellen. Ver volgens zal opdrachtnemer aan opdrachtgever een prijsopgave doen van het tengevolge van de wijzigingen c.q. aanpassingen eventueel te verrichten meerwerk. Opdrachtnemer zal slechts meerwerk verrichten nadat zij hiertoe een schriftelijke opdracht van opdrachtgever heeft ontvangen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever factureren voor dit meerwerk.
 3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever aan te passen. Deze nieuwe prijzen en tarieven zijn van toepassing op alle volgende aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, voor aanvang van de werkzaamheden een voorschot of aanbetaling te vragen aan wederpartij.

Artikel 6: betaling

 1. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities en betalingstermijnen. Bij gebreke van specifieke condities hanteert opdrachtnemer een betalingstermijn van 14 dagen, uitgaande van de factuurdatum.
 2. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal aan opdrachtgever over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1% per maand (één procent) in rekening worden gebracht, gerekend over de periode dat de opdrachtgever in verzuim is, één en ander zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.
 3. Indien opdrachtgever na aanmaning nalatig blijft de vordering te vol doen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle met incasso gemoeide (buiten) gerechtelijke kosten van opdrachtnemer, onverminderd alle overige rechten van opdrachtnemer.
 4. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 5. Indien enige betalingstermijn wordt overschreden is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomst op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van opdrachtnemer op schadevergoeding en zonder jegens opdrachtgever tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn. Tevens behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om eventuele door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, materialen, apparatuur en dergelijke eerst dan terug te geven nadat alle door opdrachtgever verschuldigde betalingen volledig zijn verricht.
 6. Opdrachtgever ziet af van een eventueel recht tot verrekening van enige vordering. Opdrachtgever kan zich derhalve jegens opdrachtnemer nimmer met een beroep op verrekening aan een betalingsverplichting onttrekken.
 7. Indien de werkzaamheden op nacalculatiebasis worden verricht, zal opdrachtnemer aan opdrachtgever maandelijks factureren. Het bepaal de in artikel 6.1. tot en met 6.6. is van overeenkomstige toepassing.
 8. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 werkdagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de factuur, te hebben goedgekeurd en worden reclames niet meer in behandeling genomen.

Artikel 7: levering

 1. Door opdrachtnemer genoemde leveringstermijnen worden naar beste eer en geweten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Partijen zullen elkaar zo snel mogelijk op de hoogte stellen zodra van enige omstandigheid blijkt die van invloed kan zijn op de (tijdige) uitvoering van de werkzaamheden pagina 1 • Algemene voorwaarden en/of de leveringstermijnen. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever opdrachtnemer eerst in gebreke te stellen. Aan opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden alsnog uitvoering te geven aan de werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden verrichten en producten leveren overeenkomstig de specificaties welke tussen partijen zijn c.q. worden overeengekomen.
 3. Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever bepaalde wijzigingen van en/of aanvullingen op de specificaties van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden uitvoert, kan opdrachtnemer de leveringsdatum van de werkzaamheden na overleg met opdrachtgever opschorten voor zover dit nodig is ter uitvoering van de betreffende wijzigingen c.q. aanvullingen.
 4. Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van een overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over zodra deze het kantoor en/of mag zijn van opdrachtnemer hebben verlaten.

Artikel 8: uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
 2. De opdrachtgever onthoudt zich gedurende de opdracht van activiteiten die opdrachtnemer bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten doorkruisen.
 3. Indien de opdrachtgever wil afwijken van de adviezen van de opdrachtnemer, dan is dit voor eigen risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijking door opdrachtgever van het advies van opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.

Artikel 9: medewerking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, inlichtingen, documentatie, materialen, software van derden, assets en/of overige benodigdheden welke door partijen schriftelijk worden omschreven (hierna: benodigdheden) ter beschikking stellen. Voorts zal opdrachtgever opdrachtnemer tijdig in kennis stellen van zijn beslissingen; ontvangen documenten tijdig beoordelen en alle overige benodigde medewerking verlenen teneinde opdrachtnemer in staat te stellen aan de leveringsdatum te voldoen.
 2. Opdrachtgever garandeert opdrachtnemer dat zij gerechtigd is te beschikken over de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde benodigdheden en vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken terzake.
 3. Indien de in artikel 9.1. omschreven benodigdheden niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking zijn gesteld aan opdrachtnemer, indien de benodigde medewerking niet wordt verleend of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en de leveringsdatum op te schorten zonder tot enige schadever goeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn. Voorts kan opdrachtnemer de daardoor eventueel ontstane kosten en te verrichten meerwerk volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen.

Artikel 10: medewerking derden

 1. Indien opdrachtnemer op verzoek en met toestemming van opdrachtgever het leveren van bepaalde zaken, het verrichten van bepaalde diensten en/of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uitbesteedt aan één of meer derden, kan opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever optreden als diens rechtsgeldig vertegenwoordiger.
 2. Door opdrachtnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.1. namens opdrachtgever te sluiten overeenkomsten met derde(n) worden geacht rechtstreeks te zijn gesloten tussen opdrachtgever en deze derde(n). Op deze overeenkomsten zijn, indien aanwezig, de leverings voorwaarden van die derden van toepassing. Opdrachtnemer aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 11: eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde diensten en producten blijven eigendom van opdrachtnemer, tot het moment waarop alle krachtens overeenkomst verrichte leverantiesen werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de opdrachtgever zijn betaald. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van opdrachtgever, of overlijden wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, is opdrachtnemer gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Annulering en terugname laten onverlet het recht op vergoeding voor schade of verlies. In deze gevallen zal elke vordering van opdrachtnemer op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar zijn.

Artikel 12: intellectuele eigendomsrechten

 1. Opdrachtnemer verleent aan opdrachtgever uitsluitend het niet exclusieve recht de geleverde zaken te gebruiken voor het beoogde doel zoals schriftelijk omschreven in de aanbieding, offerte of overeenkomst. In beginsel blijven alle (intellectuele) eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken, waaronder maar niet beperkt tot software, concepten, vormgeving, documentatie, offertes, daarop vastgelegde informatie c.q. gegevens alsmede het voorbereidend materiaal daarvan, voorbehouden aan opdrachtnemer, met uitzondering van de door opdrachtgever geleverde benodigdheden, ten zij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is opdrachtgever niet gerechtigd de geleverde zaken op een andere wijze te gebruiken en/of de aan hem verleende rechten en/of bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, voor te dragen en/of in licentie te geven.
 3. Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat bepaalde (intellectuele) eigendomsrechten door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden overgedragen, waartoe opdrachtnemer opdrachtgever een toeslag in rekening kan brengen, vindt de overdracht plaats onder de ontbindende voorwaarde dat opdrachtgever niet uiterlijk binnen de overeengekomen betalingstermijn, verlengd met een redelijke termijn na schriftelijke aanmaning door opdrachtnemer, aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien opdrachtgever daarna alsnog aan haar betalingsverplichtingen voldoet zal de overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan opdrachtgever wederom plaatsvinden en wordt deze geacht plaatsgevonden te hebben op de datum waarop de overdracht oorspronkelijk zou hebben plaatsgevonden.
 4. Voor zover intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen, verkrijgt opdrachtgever geen exclusieve rechten op elementaire onderdelen van de door opdrachtnemer ontwikkelde zaken, waarop immers geen intellectuele eigendomsrechten rusten.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd haar logo en naam te vermelden op de geleverde zaken, op de aftiteling daarvan en/of in de sourcecode van de software.6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de voor opdrachtgever ontwikkelde zaken geheel of gedeeltelijk te gebruiken ten behoeve van promotionele, acquisitie en/of demonstratiedoeleinden.
 6. Opdrachtgever garandeert opdrachtnemer te allen tijde dat het gebruik van door opdrachtgever verstrekte gegevens of anderszins, opdrachtnemer niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
 7. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens opdrachtnemer geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in artikel 12.7 genoemde garantie.
 8. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet en regelgeving.

Artikel 13: geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die opdrachtnemer door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daar van verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voorzover wettelijke of beroepsregels opdrachtnemer een informatieplicht opleggen. 

2. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie. 

3. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan: 

 1. alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is; 
 2. alle product, marketing, klant- en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt; 
 3. alle documentatie, data, tekeningen, benchmark test(en)(gegevens),specificaties, objectcodes, sourcecodes, productiemethodes, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met door de ene partij ontwikkelde of te ontwikkelen software die als zodanig is aan geduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt.

4. De verplichtingen van partijen gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat

 1. deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is of
 2. deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat deze door de andere partij aan hem werd verstrekt

5. Uitgezonderd het bepaalde in dit artikel is de opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

6. Partijen zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst tot één jaar daarna geen (ex)medewerkers van de andere partij en/of met haar gelieerde ondernemingen in dienst nemen en/of anderszins inschakelen in haar bedrijf en/of met haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 14: aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts indien en voor zover dat op grond van het bepaalde in dit artikel blijkt.
 2. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief btw. Indien de overeenkomst hoofdzakelijke en duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen exclusief btw bedongen voor een jaar.
 3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de opdrachtnemer meldt. Enig recht op schadevergoeding vervalt 90 dagen na de leveringsdatum, of, indien de overeenkomst tussentijds is beëindigd, 90 dagen na de datum van beëindiging van de overeenkomst.
 5. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade doordat door of vanwege opdrachtnemer geleverde zaken worden gebruikt op een andere wijze dan tussen partijen is overeengekomen.
 6. Eventueel door opdrachtnemer verstrekt advies wordt naar beste kennis van zaken gegeven. Verstrekt advies ontheft opdrachtgever niet van de verplichting eigen onderzoek te verrichten naar de geschiktheid van de te leveren zaken en/of te verrichten diensten voor het beoogde doel.
 7. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van content en/of data.
 8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Artikel 15: overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens wet, rechtspraak of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt;
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheden, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich te beroepen op overmacht indien de omstandigheid die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen. 
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voordoet de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever.
 4. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is zij gerechtigd het nagekomen of nog na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er een afzonderlijke overeenkomst.
 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 16: garanties, onderzoek en reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld, respectievelijk de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij be hoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en vol doet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. Wanneer van een gebrek later melding wordt gemaakt komt aan opdrachtgever geen recht meer toe tot herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 2. De kosten van het onderzoek naar de gemelde klachten komen voor rekening van opdrachtnemer als vast komt te staan dat de zaak gebrekkig is en deze gebrekkigheid kan worden verweten aan opdrachtnemer. Indien echter komt vast te staan dat de oorzaken van de gebrekkigheid kunnen worden verweten aan opdrachtgever, zullen de kosten van het onderzoek door opdrachtnemer mogen worden gefactureerd aan opdrachtgever volgens de gebruikelijke tarieven.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct en oordeelkundig gebruik van het geleverde. Een garantieverplichting vervalt indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer wijzigingen in het geleverde heeft aangebracht c.q. heeft doen aanbrengen. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantieverplichting.
 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, zal opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, danwel indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, ter keuze van opdrachtnemer vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan opdrachtgever voldoen.
 5. Indien de reclame door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden schort dit de betalingsverplichting van opdrachtgever op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld, echter met dien verstande dat dit slechts dat deel van de factuur betreft waarop reclame gegrond wordt geacht.
 6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, onder door opdrachtnemer te bepalen voorwaarden.
 7. Per product bepaalt opdrachtnemer welke garantie geldt. Indien een product of dienst door een derde werd geproduceerd of geleverd is de garantie die door opdrachtnemer wordt gegeven beperkt tot de garantie die de leverancier van opdrachtnemer ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

Artikel 17: opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, op te schorten, of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder jegens de opdrachtgever tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn en onverminderd het recht van opdrachtnemer andere haar wettelijke toekomende rechten uit te oefenen, zoals het recht op schadevergoeding, en onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van reeds geleverde zaken, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten, indien: - de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; 
 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer gevergd kan worden.

Artikel 18: overige bepalingen

 1. Op een overeenkomst tussen partijen, deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen partijen zullen, voor zover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht een geschil ter beslechting aan de bevoegde rechter in de woonplaats van opdrachtgever voor te leggen.
 3. De titels boven de artikelen zijn aangebracht voor het gemak van de lezer. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Partijen zijn verplicht van elke adreswijziging onverwijld schriftelijk kennis aan de wederpartij te geven.
 5. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven de al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

Bijzondere bepalingen met betrekking tot softwareontwikkeling.

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever software ontwikkelt of laat ontwikkelen.

Artikel 19: levering en installatie

 1. Opdrachtnemer zal de software (laten) ontwikkelen en aan opdrachtgever leveren op een nader overeen te komen soort en formaat informatiedrager en overeenkomstig de functionele en/of technische specificaties welke door partijen schriftelijk zullen worden omschreven. Opdrachtnemer zal de software met zorg ontwikkelen op basis van de door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.
 2. Opdrachtnemer kan technische maatregelen nemen ter bescherming van door haar geleverde software. Indien opdrachtnemer door middel van technische bescherming de software heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever niet in staat is een reserve kopie van de software te maken, zal opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever een reservekopie van de software aan opdrachtgever ter beschikking stellen.
 3. Opdrachtgever wordt geacht de software te hebben geaccepteerd:
  1. bij levering van de software;
  2. bij ingebruikname van de software door opdrachtgever.

Artikel 20: garantie

 1. Gedurende een periode van één maand na levering zal opdrachtnemer eventuele gebreken in de software ten gevolge van het niet voldoen aan de specificaties kosteloos herstellen, indien en voorzover zij binnen die periode schriftelijk van deze gebreken in kennis is gesteld door opdrachtgever. Opdrachtnemer garandeert niet dat de software zonder onderbreking en/of gebreken zal werken en/of dat alle gebreken kunnen worden hersteld.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct en oordeelkundig gebruik c.q. toepassing van de software alsmede voor controle en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende bovenomschreven garantieperiode zijn gebruikelijke commerciële tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien de gebreken in de software zijn veroorzaakt door gebruiksfouten en/of onoordeelkundig gebruik van de software en/of door overige niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken.
 4. De garantieverplichting vervalt indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer wijzigingen in de software heeft aangebracht c.q. heeft doen aanbrengen. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantieverplichting.
 5. Herstel van de gebreken zal geschieden op een door opdrachtnemer te bepalen locatie. Opdrachtnemer is gerechtigd om naar haar keuze definitieve dan wel tijdelijke oplossingen c.q. programmaomwegen en/ of probleem-vermijdende restricties in de software aan te brengen.
 6. Na afloop van de in dit artikel bedoelde garantieperiode is opdrachtnemer niet gehouden eventuele gebreken in de software te herstellen, tenzij partijen hiertoe een onderhouds of service level overeenkomst zijn overeengekomen.

Artikel 21: gebruiksrecht

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden, verleent opdrachtnemer opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de software, welk gebruiksrecht uitsluitend het recht omvat de software te laden en uit te voeren.
 2. De sourcecodes van de software en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte (technische) documentatie worden niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld. Indien opdrachtgever (technische) documentatie wenst, dient zij hiervoor apart een offerte aan te vragen bij opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever zal alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de software onverwijld aan opdrachtnemer retourneren indien het bovenomschreven gebruiksrecht van de software wordt beëindigd. Indien partijen zijn overeengekomen dat opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal opdrachtgever opdrachtnemer zodanige vernietiging onverwijld schriftelijk bevestigen.

Artikel 22: onderhoud/hosting/service level

 1. Op verzoek van opdrachtgever kunnen partijen in onderling overleg een onderhouds, hostingen/ of service level overeenkomst aangaan, op welke overeenkomst de gebruikelijke voorwaarden van opdrachtnemer van toepassing zullen zijn.
 2. Opdrachtnemer zal gebreken in de software binnen de in de betreffende overeenkomst genoemde termijn naar beste vermogen trachten te herstellen of laten herstellen. Herstel van de gebreken zal geschieden op een door opdrachtnemer te bepalen locatie. Opdrachtnemer is gerechtigd om naar haar keuze definitieve dan wel tijdelijke oplossingen c.q. programmaoverwegingen en/of probleemvermijdende restricties in de software aan te brengen. Opdrachtnemer garandeert niet dat de software zonder onderbreking en/of gebreken zal werken en/of dat alle gebreken kunnen worden hersteld.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct en oordeelkundig gebruik c.q. toepassing van de software alsmede voor controle en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 4. Voor herstel van verminkte en/of verloren gegane gegevens dient een aparte offerte te worden aangevraagd, evenals voor herstel van gebreken ten gevolge van door of vanwege opdrachtgever zonder voor afgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aangebrachte wijzigingen in de software. Voorts kan opdrachtnemer zijn gebruikelijke commerciële tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien de gebreken in de software zijn veroorzaakt door gebruiksfouten en/of onoordeelkundig gebruik van de software en/of door overige niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken.

Versie Augustus 2019 01.01